Бизнес комуникации

Бизнес комуникации

Комуникирането ангажира емоционалните, психологическите и интелектуалните качества на индивида. То обхваща и техните характеристики на средата за комуникация.

Технологиите и комуникацията

В днешно време развитието на технологиите улеснява все повече комуникирането между хората. Развитието на средствата за масови комуникации днес ни облекчава и прави комуникацията между хора от двата края на света мигновена. Труда на хората за улесняване на комуникацията е оправдан, защото комуникацията е част от ежедневието на всеки един от нас. Не можем да си представим живота без нея и за това постоянно си задаваме въпроси от рода на „Как хората са комуникирали преди?”. Сега комуникацията става все по-важна в процеса на глобализация на обществото за това е необходимо да се изучава и да има все повече и по-добри PR-експерти.

Цел на бизнес комуникацията

Бизнес комуникацията е управленска комуникация или общуване. Най общо съдържанието на последните понятия разбираме като взаимодействие между участниците в комуникационния процес (общуване) с цел да бъде променена тяхната дейност по определен начин.

Като процес бизнес комуникацията следва да разбираме като процес на предаване на емоции и на интелектуално рационално съдържание в бизнес средата.

Има две основни причини за нея: 1.  Ръководството на съответната бизнес структура получава сведения от сътрудниците си чрез общуване с тях (това е комуникация вътре в бизнес структурите). 2. С помощта на бизнес комуникацията се осъществяват ефективните стратегически цели на дейността на съответната бизнес структура

Съществуват определение правила в писмената комуникация, знанието и прилагането на които до голяма степен са условие за успешното или не успешното представяне на съответния сътрудник в бизнес дейността на съответната структура, фирма, институция, организация.

Устно или писмено представя съответните резултати, услуги, стоки, пред различни групи от хора (клиенти, колеги, ръководители). Изучаването на практическите правила за най успешна комуникация представлява една допълнителна гаранция за успешното представяне на съответния сътрудник, за неговата убедителност изчерпателност.

Прости и ясни бизнес правила

Казано най общо: В бизнеса трябва да се говори добре. В бизнеса трябва да се пише добре. Има ясни и категорични принципи за това те трябва да се знаят и да се прилагат.

Познаването на теорията на комуникационния процес а също така и на масово комуникационния процес е допълнително условие за осъществяването на бизнес комуникацията. Акцентът тук се поставя върху теоретическите, психологическите и културологичните аспекти на комуникацията изобщо. В процеса на нейното изучаване целта е да бъде подчертано значенето на съществуващите принципи в нея.

Масовата комуникация разглеждаме тук също, защото в нейния класически вариант тя подпомага бизнес комуникацията по различен начин подпомага. От друга страна самата масова комуникация е бизнес дейност която притежава своята специфика.

Социалните групи – главни характеристики

Съществуват животински и човешки групи. В животинските групи общуването или комуникацията са подчинени на инстинктите това означава, че животните реагират по един стандартен начин на различните ситуации, които възникват в живота им.

При животните физическата сила определя водача на групата, съществува определен ред, който е неизбежен и определя йерархията.

При хората, в човешките групи няма подобен физически императив в живота на съответната група. Това, че даден индивид е физически по-силен от друг не е определящо обстоятелство за йерархията и реда в човешката общност. В човешките групи съществуват норми и очаквания и тъкмо те определят реда и йерархията. Членовете на човешката група са социализирани с тези норми и очаквания и ако дори нов член се присъедини към съответната група, той неизбежно ги възприема. При неспазването на съответните норми и очаквания, почти винаги следват санкции, свързани с неизпълнението им.

При животните има възможности за общуване и комуникация с символи и на тях не им е известна каквато и да е система за предаване на установените очаквания, норми, санкции, оценки културни ценности, социална организация на ново постъпилите членове на групата.

Комуникация и символика

Подобна символична система не може да се създаде без да бъде осъществена комуникацията. Идеи които съществуват единствено в процеса на комуникацията. Различието между човешки и животинските групи е качество. Уникалните характеристики на човешкия социален живот могат да бъдат предавани от поколение на поколение. Какво наричаме символ-това което замества нещо. За нас е важно да знаем същността на символа защото символът изобщо символичната организация на човешкото общество позволява то да бъде ръководено от очакванията ,нормите традициите обичаите и от социализираните индивиди, които изпълняват съответната роля в обществото. Групата в човешкото общество е базата на комуникацията в него, на процеса на комуникацията.

Човешката група включва най-малко двама члена това е т.нар диада когато групата е от трима члена тя се нарича триада и т.н Групата в човешкото общество поставя своите членове в позиции в ситуации при които тяхното поведение се формира от очакванията и от нормите.

Човешките групи

Тенденцията човешките същества да формират група не е инстинктивна по природа-тя е научена  по време на дългия период на човешкото съществуване. Например детето оставено само е съвършено безпомощно докато в групата то може да достигне определени резултати.

Човешките групи се различават по мястото и по времето на създаването си. В тях образците или моделите на очакванията и нормите на поведението определят комуникациите. Възможно е при продължително съществуване на дадена група, тя да претърпи някаква промяна по отношение на взаимодействието на членовете. Тази промяна се нарича динамика на групата. Различните фактори въздействат върху нея: научно-техническо развитие на обществото; урбанизация; радикална социална промяна. Тези фактори въздействат върху формирането на социалната група, върху взаимодействието между членовете й, върху девиацията на членовете, а и върху разпадането й.

Кодиране на съобщението – символ

При определени условие предмета на комуникацията може да се разглежда като съобщение. Важно условие за да стане това е превръщането на предмета на комуникация в поредица от различни по своето физическо естество символи – значения.

Съобщенията -символи съдържат идеите, който източника желае да обмени, сподели, и изживее с другите участници в комуникацията.

Социална комуникация

В социалната комуникация намират приложение различни физически начини и технически средства, които подпомагат създаването на различни съобщения – символи.

С тяхна помощ се извършва трансформация на предмета на комуникацията в различни символи -значения и обратното.

В този процес физическите характеристики на създаваните поредици от съобщения -символи поставя определени граници при формирането съответствие с мисловното  съдържание. Тези граници пораждат възможността за поява и на друго „смущаващо” въздействие на случайно фактори при създаването, разпространяването, възприемането  и усвояването на смисъла на различните поредици от символи.

Фиксирането на съдържанието на предмета на комуникацията се определя като процес на създаване на съобщения -символи достъпни за непосредствено възприемане чрез каналите на човешката сетивност.

Сред сетивата естествено предимство притежава, човешкото зрение. Благодарение на зрението човек получава повече от 90% от цялата му достъпна информация за обкръжаващия го видим свят.

Визуална форма на съобщения

Следователно изграждането на визуалната форма на съобщенията -символи, заема основно място сред различните методи и принципи на фиксиране на мисловното и съдържание. Съвременните дигитални технологии поставят акцент върху развитието тъкмо на електронната, виртуалната виртуалност. Перспективите за по- нататъшното усъвършенстване на дигиталната технология обаче очертават стремеж към практическо изграждане на съобщение – символ, което да обединява възприятията и на другите човешки сетива.

Използването на различните практически, технически или физически начини и методи за фиксиране или за представяне на предметите на комуникацията в поредици от символи изгражда и критерия за тяхното типологизиране.

Въз основа на предложената типология в зависимост от физическото съществуване на съобщенията символи е възможно и по-нататъшното им диференциране. Това може да се направи чрез подробно разглеждане на техническите методи на фиксиране на тяхното мисловно съдържание.

Типологизирането на предметното съдържание на комуникацията откроява и нейната качествена определеност. Подобно на групирането на съобщенията – символи, те трябва да се разглеждат според концепцията за  „идеалния тип”. В този смисъл разглежданите поотделно, различните съобщения – символи само частично „припокриват” своята идеална предметна насоченост и съответно физическо битие.      

Класически пример на създаване на съобщения – символи е формулирането на мислите в отделни думи в единици на звуковата реч при говоримия език.

Подобно трансформации наблюдаваме в аудио и телевизионните студия, а и при телефонната комуникация. Но при телефонната комуникация говорим за осъществяването на вторично кодиране, което намира приложение също и в ръкописния и в печатния текстове.

Канал в комуникациите

Каналът или средствата за комуникация разбираме в класическия смисъл, предложен ни още от К. Шенън в неговия модел на социалната комуникация. С други думи, той означава различните физически начини , които се използват за обмяната на съобщенията в процеса на комуникацията. Канали могат да бъдат и звуковите и електромагнитните вълни. Чрез тях се осъществява съответната размяна на словестните съобщения, на визуалните, на радио-телевизионните, на дигиталните и на телекомуникационните сигнали.

Съществуват три основни начина (модела) на техническо или на физическо превръщане на съобщенията, които хората размянят помежду си в сигнали, готови за предаване по съответните канали.

Презентативни средства

Първият начин обхваща функционирането на т.нар. презентативни средства: гласът, лицето, човешкото тяло. Тези средства използват естествените езици като говоримата реч, изражението, жестовете и т.н. Те предполагат също така и присъствието на жив източник – комуникатор, защото той е техният носител. С помоща на тези средства се осъществяват комуникационни действия, ограничени по отношение на мястото и времето на собственото им осъществяване.

Репрезентативните средства

Вторият начин е свързан с функционирането на репрезентативните средства: книги, картини, снимки, написани текстове, архитектура, вътрешмото обзавеждане, външното озеленяване и т.н. На осноеата на съществуващите културни и естетически конвенции всички тези средства създават някакъв вид „текст” и поради това го наричаме също и творчески и репрензетативни. С тяхна помощ е възможно да бъдат записани и средствата от първата категория, което осигурява и независимото съществуване на подобни записи, отделно от техния създател. Репрезентативните средства създават продуктите на комуникацията.

Електронни средства за комуникация

Третият начин обхваща функционирането на електронните средства за комуникация (телефони, радио и телевизия и телекомуникации), които неизвестно защо Фиск нарича механични средства. Те препредават съдържанието, обхванато от средствата, включени в първите две категории.

Мотивация в комуникацията

Мотивацията в нейния социологически смисъл следва да разбираме като осъзнат от страна на индивида стимулили подтик „да осъществи определена ситуация, която ще допринесе за запазването на неговия табилитет или за реализацията на (желаната от самия него) промяна”. Мотивацията като елемент на комуникацията в общевството следва да разбираме като осъзнато обяснение или основание за индивидуално и специфично, преднамерено или целево участие в нея.

Ефективността на действията на индивида поставяме в зависимост от мотивацията.Нейното значение очевидно нараства в условията на глобализацията,която поставя определени изисквания към качествата на работната сила или към успешното решаване на проблемите на личното развитие.

Открояване на главното

Открояване на главното е елемент от комуникацията, при който средствата за масова комуникация подпомагат аудиторията да определи главното в съдържанието на получената информация. Това понятие „открояване на главното” е предложено от Стан ле Рой Уилсън. Този елемент е задължителен за улеснението на тълпата, публиката или аудиторията да извлекат съществения или съществените неща, които им предлагаме като предоставяме дадена информация. Така слушателите, зрителите и пр. няма да имат задачата сами да извличат важните неща. В противен случай те няма да успеят да задоволят своите потребности максимално, защото ще бъдат обсипани и с ненужни за тях неща. Не случайни в телевизионните новини винаги първо се представя главната тема на дадена новина или както всяка книга си има заглавие. Това подсказва за съдържанието, което следва и така всеки може сам за себе си да прецени дали е се нуждае да получи детайлизирана информация по въпроса(проблема) или не.

При масовата комуникация професионалните комуникатори най-напред осъзнават смисъла и значението на предварително изготвените съобщения, за които е възможно да бъдат разпространени на големи разстояния и съответно да бъдат получени и усвоени от членовете на големите аудитории. Това дава предпоставка да бъде включен един задължителен етап на комуникацията – предварителна обработка на съдържанието. По правило подготвително-редакторските функции, които изпълняват заетите в комуникационните институции хора, целят да фиксират формалните и съдържателните характеристики на постъпилите новини.

Практика на PR

PR подпомагат маркетинговия процес в бизнес средата като „насаждат” позитивна нагласа към съответната организация,форма.Подпомагат управлението на работната сила по един оптимален начин и те служат и за връзка между организацията в бизнес средата и структурите на различните видове власти,включително и конкретните правителствени звена.

Правителството и политиката

Много правителствени институции наемат отделни PR експерти или PR агенции специално,за да им помогнат да обяснат на гражданите функциите на институциите и за да подпомогнат контактите със СМК (средствата за масова комуникация). По принцип държавните PR  в целия свят представляват един много голям бизнес,свързан с много пари. Политическият PR в наши дни е също една много преспективна област. В цял свят се наблюдава увеличаване през отделните години на броя на кандидатите в редица правителствени,национални и наднационални ЕС агенции. Не бива да забравяме освен това, че пътят на всички правителствени съобщения към избирателите бива подпомогнат чрез посредничеството на съответните PR агенция, агенции.

Образованието – PR специалисти работят в началото, средното и висшето образование. Най-ясно очертаната област за практикуване тук засяга улесняването на на комуникацията между родителите и образователните институции. Друга задача е определянето на взаимоотношенията между членовете на преподавателското, между държавните и местните институции и училищната система,между нея и СМК.

Системата на здравеопазване – Всъвременните страни наблюдаваме дефицит на PR специалисти.По принцип PR експертите тук се занимават с пациентите и с други членове на медицинския персонал,със семействата на пациентите,с потребителите, със застрахователните компании, лекарите, медицинските сестри.

Организациите с идеална цел или непечелившите организации-Подобни организации са например,организациите на Червения кръст (у нас – БЧК),армията на спасението в САЩ – това са организации,които безусловно се нуждаят от PR специалисти. Най-значимите задължения и задачи на PR експертите тук биха били намирането на спонсори,фондове,които да подпомагат дейността на съответната организация.

Професионални асоциации – Например, у нас подобни организации са КНСБ, СУБ (Съюз на учените в България), НТС (Национално-технически съюз) и т.н. Подобни организации би трябвало да наемат PR специалисти.

Сферата на развлечението и спорта – Значителен брой специалисти по ВО работят за открити (установени) и за бъдещи таланти в развлекателната индустрия,а също и в спорта.

Днес PR експертите би трябвало да бъдат тесни, а и широки специалисти по отношение на своя професионален образ.

2 коментара към “Бизнес комуникации”

  1. Здравеите! Искам да се развивам в бизнес сферата професионално и кариерно! За целта искам да подобря своите умения в бизнес комуникациите и бих искала да ми препоръчате курс на български език или подбробна и актуална книга. Мерси много!

  2. Здравейте, Светослава! Вместо курсове по бизнес комуникации, бихме ви препоръчали първо да почетете доста литература и информация по темата. След това можете да разгледате видео презентации и клипове в платформата YouTube. Там има хиляди безплатни уроци по бизнес комуникация. След това можете да продължите със soft skills умения, след това Асертивност. Упражнявайте се много. Поздрави и пожелания за успехи!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.