Управление на проекти обучение, лекции и учебник

Управление на проекти е сериозна дисциплина със задълбочено обучение, нужни са ви коректни лекции или съвременен учебник по проджект мениджмънт или управление на проекти.

Представяме ви основата по управление на проекти, а за сериозна дълбочина и реални познания, ви препоръчваме истински курс по управление на проекти от Проджект Мениджмънт Академия.

Управление на проекти обучение и лекции

Основна цел е в обучаемите да бъде изградено познание за предназначението и същността на проектната дейност, както и формирането на умения за изготвянето и управлението на проекти

Очаквани резултати от обучението по управление на проекти

 • Познаване на условията и предпоставките за проектно финансиране
 • Познаване на изискванията и формата за изготвяне на проект
 • Разпознаване фазите на проектния мениджмънт
 • Умения за поставянето на ясни и постижими цели, както и за избор на дейности, които осигуряват по ефективен и логичен начин постигането на резултатите
 • Разбиране за структурната организация на проекта
 • Познаване на функциите на възложителя на проекта и задачите на проектния екип

Ключови понятия във всеки учебник по управление на проекти

 • Проект и видове проекти
 • Структура на проект
 • Жизнен цикъл на проекта
 • Разполагаеми ресурси
 • Източници на финансиране
 • Контролиране, одитиране, оценяване

Реализацията и управлението на проекти е важен елемент от съвременната бизнес среда у нас. Придобиването на знания и умения в тази област са особено важни за предприемачите, настоящи и бъдещи, защото развитието на предприемачеството става в условията на ограничени ресурси, растяща технологична динамика и глобални влияния върху пазарите. Изложението е в две части. Част 1 включва урочни единици, представящи предпоставките, същността и жизнения цикъл на проекта. В Част 2 пък са представени урочни единици, посветени на финансирането и управлението на проектите.

Вашите лекции за управление на проекти трябва да представят същността

СЪЩНОСТ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ФОРМАТИ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ

Същност на проекта

Определения за проект

“Набор от определени цели, задачи и дейности, които се осъществяват в рамките на определен срок.”

“Организирани дейности за постигане на определени цели в рамките на определено време и ресурси.”

“Планирано начинание, представляващо комплекс от взаимно свързани и координирани дейности за постигане на определени специфични цели в рамките на определен бюджет и период от време.”

“Временна организация, необходима за постигането на уникален, предварително определен резултат за определено време с използване на определени ресурси.”

“План за постигане на определени цели.”

Характеристики на проекта

Проектът е ограничен във времето, има точно начало и край. Има предварително изградена организационна структура. Реализира определени цели. Предварително се прогнозират измерими резултати, които трябва да се постигнат.

Включват се комплекс от дейности, обслужващи постигането на резултатите. Изчислява се количеството на ресурсите за изпълнение на проекта.

Проектът е:

Нещо новаторско. Отразява еднократно намерение, така че само отчасти може да се ползва наличното ноу-хау или наличното планиране (т.е. не става дума за рутинни дейности).Поради наличие само на частичен опит и резултати не може с абсолютна сигурност да се предвиди дали ще бъдат постигнати целите.

Ограничен по отношение на времето и разходите. Проектите се планират за определен бъдещ период от време. Те обикновено приключват с постигането на предварително определената цел. Разходите за един проект се определят преди неговото стартиране, като се разпределят по дейности и междинни срокове.

Комплексен и обхваща повече и различни сфери от дейността. Проектите са комплексни по отношение на изпълнимостта, планирането, провеждането и следствията. Поради което е необходимо високо ниво на съгласуваност в действията на проектния екип.

Свързан с рискове. Тъй като резултатът от един проект е предполагаем, той съдържа и рискове. Трябва да се изпробва и експериментира, което от своя страна води до висока динамика, но и силна мотивираност. Разходът на средства и време, както и вероятността за постигане на успех може да се управляват условно, т.е. стъпка по стъпка. За още информация, прочетете статията Проджект мениджмънт обучение.

Видове проекти и управление на проекти

Процесът на развитие. Представлява изграждан процес на преход от настоящата, оценявана като незадоволителна ситуация, към една бъдеща ситуация, която ще се разглежда като подобрение. Засегнатите трябва сами да носят отговорност за процеса и да се справят с промените, самоподпомагайки се.

Проектът за развитие е комплекс от организирани дейности, които се осъществяват в рамките на определено време и ресурси и водят до очаквани резултати, допринасящи за постигането на целите на проекта, като довеждат до преодоляване на определен проблем на развитието на дадена общност.

Бизнес проектите се изпълняват главно от частния сектор. Те са много разнообразни по отношение на резултатите и специфичните цели и сравнително ограничени по отношение на крайната цел, а именно реализацията на печалба, която да гарантира финансовата устойчивост на организацията, изпълняваща проекта.

Инвестиционните проекти целят решаването на важни проблеми на развитието. При тях се следи дали вложените инвестиции са оправдани от икономическа гледна точка, отразяваща интересите на обществото и от финансова гледна точка, отразяваща интересите на икономическите агенти.

Проектите за техническа помощ са твърде ограничени по отношение на размера на ресурсите. Те целят разрешаването само на част от определения проблем на развитието. При тях не се търси директна възвращаемост на вложените ресурси, но се държи сметка за постигането на социално-икономически ефект, оправдаващ разходите.

Когато избирате лекции или учебник за управление на проекти, потърсене автентичността на информацията и преценете нейната стойност. Вашето обучение трябва да е съвременно, модерно и адаптирано към нужните на съвременните проекти и тяхното адекватно управление.

Идентифициране на проекти

В тази фаза трябва да отговорим на следните въпроси:

 • Кои са проблемите, които ще решаваме?
 • Кои са причините за тези проблеми?
 • Към кого е насочен проектът (целевата група)?
 • Кои са заинтересованите страни?
 • Кои от тях ще ни помагат и кои ще ни пречат?
 • Как да привлечем заинтересованите страни за участие в проекта?
 • Какви цели си поставяме да постигнем?
 • Постижими (реалистични) ли са целите ни или не?
 • Как можем да постигнем целите на проекта?
 • Кой е най-добрият начин да постигнем целите си?
 • Ще пристъпим ли към разработването на проекта или не?

 Елементи на анализа

 • проблеми
 • заинтересовани страни
 • цели
 • алтернативи

Стъпки на анализа

 • определяне на проблема на развитието
 • анализ на причините за проблема
 • определяне на заинтересованите групи лица
 • оценка на нуждите на заинтересованите страни
 • определяне целите на проекта
 • посочване на варианти за решението на проблема
 • оценка на алтернативните подходи
 • вземане на решение за разработването на проект

 Източници на проекти

 • национална или регионална програма за развитие
 • инициативи на външни донори и международни финансови институции
 • инициативи на икономическите агенти
 • необходимост да се допълнят или продължат други проекти
 • наличието на неизползвани ресурси
 • секторни проучвания и анализи
 • наблюдения на институции, свързани с развитието
 • натиск за решаване на важни социални и икономически проблеми

Идентифициране и анализ на проблемите

За да идентифицираме проблемите е необходимо да анализираме наличната информация (документи, статистически данни) за състоянието на сектора, региона, целевата група и т.н.

Допълнителна информация може да бъде събрана чрез следните методи:

 • дискусии със заинтересовани групи
 • директни наблюдения
 • анкетни проучвания
 • интервюта

За определяне на проблемите, ефективно може да се използва метода на „мозъчна атака”.

Анализът на проблема определя недостатъците на реалната ситуация и установява причинно-следствените връзки между съществуващите проблеми.

Анализът се извършва в следната последователност:

 • Точно дефиниране на рамката и темата на анализа
 • Определяне на основните проблеми на целевите групи
 • Предварителна оценка на относителната им важност
 • Определяне на взаимните връзки между проблемите
 • Подробен анализ на проблемите и връзките между тях

14 коментара към “Управление на проекти обучение, лекции и учебник”

 1. Здравейте! Може ли да споделите цял и пълен учебник за обучение по управление на проекти? Ако може да се свали в PDF или DOC файл. В краен вариант, може и онлайн. Намирам доста в Интернет, но всички изглеждат някак неактуални и остарели. Важно ми е да е от 2019 или предвиден за 2020 година по магистър или бакалавър програмите за управление на проекти в университетите. Разбира се знам, че това ще бъде срещу определена цена и няма да е безплатно. Не искам моето запитване да звучи по този начин. Благодаря предварително. Оставям имейл за контакт във формата ви за коментар.
  Поздрави.
  Е. Кирилов

 2. Някой може ли да ми сподели български учебик или книга за управление на проекти от 2018 година? Подобно на колегата Емил от по-горе, имам нужда от актуални лекции. Още един въпрос ме вълнува. Има ли регламент в България или някакъв стандарт по управление на проекти? БДС или нещо от сорта. Професията, която е спомената в Държавен вестник и е в регистъра на българските професии, би трябвало да има ясно ръководство за учене, материали и получаване на професията? Има смисъл от този въпрос, нали така? Само че, този отговор, го няма никъде в страната ни!

 3. Г-н Георгиев. Много хубав въпрос сте повдигнал относно стандартизацията на управлението на проекти в България. Подобно нещо обаче не съществува в страната ни. Като цяло, съвременното управление на проекти се различава доста от управлението, от преди 10 години да кажем, или дори 5. Дефинициите и определенията на проект, екип, управление, цели, вече се различни. Всичко се променя. Дори администрацията в България да опита да стандартизира проджект мениджмънт процесите и практиките, няма да има капацитета да се справи с промените. Аз преподавам управление на проекти и имам дългогодишен опит, и все пак, ми е доста трудно да адаптирам всички уроци в моето обучение към новостите, които се появяват с всяка изминала година.

 4. Бих искала да се запиша на курса за управление на проекти от 300 лв с промоционалната цена. До кога е срока за подаване на документи? Може ли да започна от септември месец тази година? Къде се провеждат занятията? Благодаря!

 5. Забелязвам, че при бедните и мизерни държави има голямо търсене на така нареченото от баба ви управление на проекти. Да бяхте седнали да се научите да работите. Всеки иска да иде в офиса за 1600 лв заплата и да чете и праща имейли по цял ден. А обучение за 20 лв не искате ли? Или направо с купони, както майките и бащите ви се нареждаха за хляб и серене в бакалията по онова време?

 6. Здравейте отново! Можете ли да ме насочите като време, чисто като ориентир, каква е продължителността на обучението по управление на проекти, за което сте писали по-горе? Благодаря предварително. Извинявам се ако съм пропуснал някаква информация, но мисля, че нямаше никъде детайли за параметрите на това обучение като продължителност, общо часове, часове на сесия и др.
  Поздрави!

 7. Здравейте, Костадин Георгиев!
  Продължителността на посоченото обучение по управление на проекти зависи изцяло от вашето вложено количество време. Нямате никакви крайни сройни срокове и изисквания откъм време. Като ориентир, някой курсисти го преминават за 2-3 седмици, други за два месеца.

 8. Здравейте, Станка Вълкова! Посоченото обучение по управление на проекти за цена от 300 лв е валидно до края на 2019 година. През 2020 година вероятно също ще има намаления. В момента, ако побързате, можете да се възползвате от още промоции. При регистрация в платформата на PMA.bg ще получите уникален промо код за отстъпки, който ще ви даде допълнително 50 лв намаление и крайната цена за вас ще бъде 250 лв.

 9. Здравейте!
  Този курс може ли да ми осигури нужни умения, с които мога да започна работа в бранша?
  Благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.